คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

ประกาศ เมื่อวันที่ 9 ต.ค 2563 
ชื่อและชื่อเสียงของพาคามาร่าถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจ นโยบายความเป็นส่วนตัวของพาคามาร่าฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายวิธีการที่บริษัท พีเบอร์รี จำกัด ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านการให้บริการออนไลน์ของเรา ที่พาคามาร่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบรรดาบริการออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ (เรียกรวมกันว่า “แอป”) ผ่านทางโปรแกรมและร้านค้าของเรา (“บริการ”) นโยบายนี้ไม่ใช้บังคับกับบรรดา แอปและบริการซึ่งแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นที่แตกต่างออกไป บรรดาแอปและบริการที่มีการทำร่วมกับบรรดาหุ้นส่วนอื่นอาจแสดงหรือเชื่อมโยงกับคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวร่วม หรือคำประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่แยกจากกันของบรรดาหุ้นส่วนของเราที่เพิ่มเติมขึ้นจากนโยบายของเรา โดยไม่จำกัดนัยทั่วไปของสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้น พาคามาร่าอาจส่งต่อข้อมูลของท่านออกนอกประเทศไทย ในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายฉบับนี้ 

ข้อมูลประเภทใดที่พาคามาร่าเก็บรวบรวม? 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในฐานะตัวบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งอาจถูกเก็บรวบรวมโดยพาคามาร่าอันอาจรวมถึง: 
• ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล 
• ข้อมูลบัญชีทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านอีกด้วย เช่น: 
• หากท่านสร้างบัญชี - ชื่อผู้ใช้ของท่าน รหัสผ่าน เมืองที่ท่านเกิด วันเกิดของท่าน เพศ สัญชาติ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
• หากท่านซื้อสินค้า ณ ร้านค้าของเราหรือผ่านทางโปรแกรมหรือวิธีการอื่นใด –ท่านซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าใด ท่านซื้อที่ใด ท่านซื้อบ่อยเพียงใด รางวัลที่ท่านได้รับ และรางวัลที่ท่านใช้สิทธิแลกรับ 
• หากท่านลงทะเบียนบัตรพาคามาร่าใด ๆ - เลขที่บัตร ธุรกรรมของบัตร รวมถึงการเปิดใช้งานบัตรพาคามาร่า มูลค่าที่เติมในบัตรพาคามาร่า มูลค่าการแลกรับสิทธิ การโอนยอดเงินคงเหลือ การสอบถามยอดเงินคงเหลือ 
• หากท่านทำแบบสอบถามหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราในทางอื่นใด - ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อคิดเห็น คำติชม คำถาม หรือคำแนะนำของท่าน และข้อมูลที่เกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านอาจสนใจ 
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานออนไลน์โดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าชมแอปของเราหรือใช้บริการของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ ประเภทของเบราว์เซอร์ ชื่อโดเมน หมายเลขระบุตัวตนโทรศัพท์มือถือ (IMEI) เวลาที่ท่านเข้าใช้ แอปที่แนะนำท่านให้กับเรา 
พาคามาร่าอาจจัดเก็บข้อมูลรวม หรือข้อมูลนิรนามที่ไม่ระบุตัวตนของท่านโดยตรง 
เราอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก 
ในบางกรณี พาคามาร่าอาจรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลอื่น ๆ ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนตัว หรือหากข้อมูลอื่น ๆ ถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล ข้อมูลดังกล่าวจะถูกปฏิบัติโดยเราในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล 

พาคามาร่าใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไร? 
พาคามาร่าอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาเพื่อเป้าหมายในการให้บริการ เว้นแต่ท่านให้ความยินยอมให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเว้นแต่เป็นการใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ หรือเปิดเผยให้แก่ท่านบนแอปของเราหรือโดยบริการของเรา เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตหรือที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 
• ดำเนินการและจัดการการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของพาคามาร่าของท่าน รวมถึงบัญชีของท่านและการเข้าร่วมโปรแกรมของท่าน การใช้งานแอปของท่าน 
• เพื่อตอบคำถามของท่านที่มีต่อฝ่ายบริการลูกค้า แจ้งคำแนะนำหรือข้อความของท่านบนบล็อกหรือบนพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ บนแอปของเรา หรือกระทำการใดเพื่อตอบสนองการสอบถามหรือกิจกรรมอื่นใดบนแอปของท่าน 
• สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะบุคคลโดยรวมข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น จำนวนและประเภทของการซื้อของท่าน หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านโปรแกรมของเรา 
• การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งซื้อหรือการซื้อ บริการของท่าน บัญชี และการเข้าร่วมโปรแกรม การแข่งขันหรือการชิงโชคที่ท่านได้เข้าร่วม และการขอข้อมูลของท่าน 
• การสื่อสารกับท่านผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ อีเมล และข้อความทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์กิจกรรม หรือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายอื่น ๆ รวมถึงข้อเสนอของแบรนด์ร่วม และข้อเสนอของบริษัทในเครือและหุ้นส่วน 
• ขอคำติชมหรือเข้าทำแบบสำรวจ วิจัยตลาด และ/หรือวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในทางสถิติ การรวบรวมข้อมูล หรือวัตถุประสงค์อื่นเพื่อเป้าหมายในการตรวจสอบ พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพของบริการของเรา และทดสอบและพัฒนาระบบของเรา รวมถึงป้องกันการใช้บริการของเราในทางที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

พาคามาร่าแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกหรือไม่? 
พาคามาร่าแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจำกัด 
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่าน 
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทแม่ และบริษัทในเครือของเรา 
• เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการสนับสนุนแก่เรา (เช่น ผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ บริการรับส่งจดหมาย หรือผู้ให้บริการแอป) และที่ช่วยเราทำการตลาดให้กับบรรดาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการอีเมล) บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปฏิบัติงานในนามของเรา 
• เราอาจเปิดเผยข้อมูลจำเพาะ (ก) เมื่อได้รับการร้องขอตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย และเมื่อจำต้องเปิดเผยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย (ข) เพื่อใช้บังคับสัญญา นโยบายของบริษัท และข้อกำหนดการใช้งานของเรา หรือ (ค) เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของพาคามาร่า พนักงาน ตัวแทน ลูกค้า และบรรดาบุคคลอื่นของเรา 
• หากท่านเข้าใช้งานบล็อกหรือพื้นที่ออนไลน์อื่นบนแอปของเรา ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ซึ่งท่านได้ลงไว้บนแอปของเราอาจถูกแบ่งปันกับผู้เข้าใช้งานพื้นที่รายอื่น และผู้เข้าชมแอป
• ในกรณีมีการควบรวม ได้มา การจัดหาเงิน หรือการขายทรัพย์สิน หรือสถานการณ์อื่นใดที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนทรัพย์สินทางธุรกิจของเราบางส่วนหรือทั้งหมด พาคามาร่าอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการเจรจาหรือการโอนทราบ 

เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยหรือไม่? 
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบรรดาประเทศนอกประเทศไทยเพื่อไปถึงบริษัทในเครือของเรา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของเราเพื่อดำเนินการให้บริการของเรา (เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา) ซึ่งจากมุมมองของหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยอาจมองว่ายังไม่มี “มาตรฐานที่เพียงพอในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ได้กำหนดไว้โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย หากและเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยเริ่มมีผลใช้บังคับ 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเพียงใด? 
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้จะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้บริการของเรา หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงระหว่างระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ) หากมี โดยหลักการ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากนั้น เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากบรรดาระบบและบันทึกของเรา และ/หรือดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นสามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ 

อะไรคือสิทธิตามกฎหมายของท่าน และตัวเลือกที่พาคามาร่าเสนอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล? 
หากและเมื่อใดที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถูกประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามเงื่อนไขและความต้องการที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ 
• สิทธิในการเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้มีการเปิดเผยว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นได้มาอย่างไรโดยปราศจากความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับการขอสำเนาเพิ่มเติม เราอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมโดยอ้างอิงจากค่าบริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมาย 
• สิทธิในการแก้ไข: ท่านมีสิทธิในการได้รับการแก้ไขจากเราในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
• สิทธิในการลบ: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราลบ ทำลาย หรือระงับชั่วคราวซึ่งการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ หากปรากฎว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้ หากมี 
• สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้ให้ไว้แก่เราเพื่อการใช้งานทั่วไป และในรูปแบบที่สามารถอ่านได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการอ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถถูกใช้หรือเปิดเผยโดยเครื่องมืออัตโนมัติ เว้นแต่ว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค อีกทั้งท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนให้ท่านโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบรรดารูปแบบดังกล่าวไปยังอุปกรณ์ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากปรากฎว่าสามารถทำได้โดยเครื่องมืออัตโนมัติ 
• สิทธิในการคัดค้าน: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเรา หรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ เวลาใดก็ได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หากท่านยื่นคัดค้าน เราจะยังคงดำเนินการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเฉพาะที่เราสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายซึ่งอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของท่าน หรือหากการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อการยืนยัน การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมาย ตามแต่ละกรณี 
• สิทธิในการถอนความยินยอม: หากท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่าน ณ เวลาใดก็ได้ เว้นเสียแต่ว่า สิทธินั้นถูกจำกัดไว้โดยกฎหมายหรือสัญญาซึ่งเป็นคุณต่อท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถูกเก็บเพื่อยืนยันหรือตรวจสอบ เสรีภาพในการแสดงออก การสาธารณสุข การวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 
• สิทธิในการร้องเรียน: ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนต่อสิ่งที่กฎหมายกำหนดภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ 
โปรดทราบว่าสิทธิที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในประเทศที่ใช้บังคับ เรายังคงเป็นช่องทางติดต่อสากลของท่านในการใช้สิทธิเหล่านี้ พาคามาร่าเสนอบรรดาทางเลือกให้แก่ท่านในการขอปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการที่เราสื่อสารกับท่าน กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกปฏิเสธในอีเมลส่งเสริมการขายที่เราได้ส่งถึงท่าน 
หากท่านเลือกไม่รับการสื่อสารการส่งเสริมการขายจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อมูลที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายถึงท่าน เช่น อีเมลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา ท่านสามารถเลือกในการตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนกรณีที่คุกกี้ถูกส่ง หรือถอดออกหรือปฏิเสธคุกกี้ แต่ละเบราว์เซอร์มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้สำรวจแถบช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะถอดคุกกี้ออกหรือปฏิเสธคุกกี้ อาจส่งผลกระทบกับการทำงานหรือบริการบนแอปของเรา 

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองอย่างไร? 
พาคามาร่าจัดการตามขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันการสูญเสีย การใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างที่เราดำเนินการสนับสนุนเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีระบบหรือการโอนถ่ายข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือผ่านเครือข่ายสาธารณะอื่นใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว 
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อเราดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้าเพจนี้และเปลี่ยนวันที่ด้านบนของนโยบาย เราสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบวันที่บนนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อท่านเข้าแอปนี้ เพื่อตรวจสอบว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เราจะแจ้งท่านหากมีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

คำถามและคำติชม 
เรายินดีรับฟังคำสอบถาม คำแนะนำ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected] หรือโดยทางโทรศัพท์ที่ 02-xxx-xxxx (เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลลูกค้าภายในประเทศไทยของเราปฏิบัติงานในวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
หากและเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย และหากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับข้อมูล กรุณาแจ้งคำขอถึงเรา และ/หรือ เจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเราซึ่งสามารถได้ที่ช่องทางซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศและมีผลใช้บังคับในประเทศไทย 

บริษัท พีเบอร์รี่ จำกัด 
123/17 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120