พีทีที สเตชั่น แฟลกชิป วิภาวดี 62

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3873.48968555197!2d100.5751385!3d13.8696428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29d420d1189c1%3A0x110bf6b4bcf9fc23!2sPacamara%20PTT%20Vibhavadi%2062!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1704448572042!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>