สาธรเหนือ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d242.24406495685383!2d100.5374223!3d13.7241987!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29f0b8ebcbbb3%3A0x4d91a6940facb500!2sKFC%20Drive%20Thru!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1704449418286!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>